دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود؟ 

کـــــان پشیـــمان سوز ِ مهرافزا گـذشت

  نــازنیــــنا! ســـرگــــــرانــــی تــا بچـــند؟ 

تــا بـجـنبــی ، روزگـــار از مـــا گـــذشت

  ســـایـــه، بــر دامــــان ِ مــغرب پا کشید

  آفـتــاب، از ســیـنـه ی صحـــرا گـــذشت

  تــا تــو پــل ها بـنــــدی از فــــرزانـگــــی

  ایـــن دل ِ دیـــوانــه ، از دریا گـــذشت...

یـــا هـــــــزاران رازت از بــیــــــــداد ِ عمر

  در نگــــارین جـــامه، نـاپیـــدا گـــذشت!

مـــرگـــت، آخِـــر در کشــد زیـن پرده نیز

وای از آن زیـبــا، کــــه نـازیـبــا گـــذشت

تا درین شـش روزه، ما را مهلتـی است 

خــوش نباشـــد، از دل ِ شیـــدا گذشت

  داد ِ خـــود بســتان و، داد ِ مـــن ببخش

  ای که عمرت جمله در سودا گذشت!...

ای خـــوش آن دانـــا ، کـــه در پایان ِ راه 

خنـــد خنـــدان ، با دل ِ رســـوا گـذشت

  فریدون توللی

/ 0 نظر / 47 بازدید